AK - DER
Hoş Geldiniz!

Bugün : 24 Temmuz 2017 Pazartesinike cortez nike air max 2016 polo ralph lauren sale louis vuitton riem nike air max 2016 goedkoop beats by dre kopen nike roshe run timberland schoenen beats by dre goedkoop nike air max goedkoop polo ralph lauren outlet air max goedkoop jordans kopen louis vuitton canada


 

                                           

 

NİĞDE ALAEDDİN KEYKUBAT EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

            DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

            Madde 1- Derneğin adı, “Niğde Alaeddin Keykubat Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği”dir.

            Merkezi Bor - Niğde’dir.Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

 

Madde 2-Derneğin amacı; eğitim, kültür ve sosyal hizmetler alanında ülkemize ve halkımıza maddi ve manevi katkıda bulunmak ,öğrenci yurtları yapmak ve yapılanları desteklemek ve bu konulardaki faaliyetlere katılmak olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:

            1- Ülkemiz ve halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak, eğitim ve öğretim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faaliyetleri yapmak,her eğitim ve öğrenim düzeyinde öğrenci yurtları açmak

            2- Halkımızın eğitim, kültürel ve folklorik değerleri; özellikle Anadolu  kültürü içindeki yerlerini inceleme konusunda gereken her türlü hizmet ve faaliyeti yapmak,

            3- Ülkemiz ve halkımızın sağlam, sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması ve gençliğin ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi faaliyetleri yapmak,

            4- Gerekli Kanunî izinler alınmak suretiyle;

 a) Özel anaokulu, ilkokul, ilköğretim okulu, lise ve mesleki okullar ve kurslar açmak; satın almak ve işletmek ve gerekli her türlü faaliyetlerde bulunmak. Bunlarla ilgili her çeşit müeseleri kurmak ve işletmek. Her seviyede öğrenciler için özel dershaneler, kurslar, yurtlar, kütüphaneler ve eğitim salonları ve etüd merkezleri açmak;kimsesizleri,düşkünleri,yaşlıları ve küçükleri barındırma ve geliştirme yurtları ile şefkat yuvaları, huzur evleri ve benzeri hayır ve kültür müesseseleri kurmak ve işletmek ve bu konularda kurulmuş olan teşekküllere yardım etmek, desteklemek.

            İhtisas için yurt dışına öğrenci ve eleman göndermek ve gitmiş olanlarla; her derecedeki eğitim yapan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek.

Her türlü ilmi, tarihi ve dini eser basmak, neşretmek ve bu nev’i neşriyata yardımda bulunmak, gazete, kitap ve dergi neşretmek.

            Derneğe gayrimenkuller, nakil vasıtaları satın almak ve hibe kabul etmek ve bunlarla ilgili kira gelirlerini idare ve sarfetmek; ticari işletmeler ile şirketler kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

            b)Yabancı dil ile eğitim yapan öğretim kurumları açmak, bunun için gerekli eğitimi yapmak, öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak, resmi okul öğretmenlerinden veya yurt dışından getirilecek öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, eğitim uzmanlarından faydalanmak, bu kişiler ve yardımcı elemanlar için lojman, lokal, dinlenme ve eğlence yerleri ile sosyal tesisleri temin etmek, satın almak veya kiralamak.

            c) Mesleki eğitim kursları açmak, seminerler, paneller, açık oturumlar, konferanslar tertip ederek, bunu yurt içi ve yurtdışı organize ederek bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek, getirmek, bunun için gerekli harcamaları yamak.

            d) Benzer amaçlı yurt içindeki ve dışındaki her türlü vakıf, dernek ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak.

            e) Kuracağı eğitim kurumlarını dilediğinde, Milli Eğitim Bakanlığına; hastaneleri ve poliklinikleri ise Sağlık Bakanlığı’na varılacak anlaşma doğrultusunda devretmek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışından krediler temin etmek, bağışlar ve yardımlar kabul etmek.

            f) Fikir ve sanat eserleri sahiplerine, ilim ve sanat adamlarına, belirli keşiflerde bulunanlara, tıbbi alandayeni teşhis ve tedavi metodu bulanlara gerekli teşvik, ödül ve yardımlarda bulunmak.

            g) Kitle haberleşme araçlarından istifade etmek ve amacına hizmet için her türlü yazılı, sözlü, sesli ve görüntülü yayın organlarını kurmak,işetmek, devralmak ve devretmek.

h) Her türlü kreşler, aşevleri, çeşmeler, imaretler, cami ve ibadet yerleri,poliklinikler, hastaneler, sanatoryumlar ve diğer sağlık kuruluşlarını açmak,yapmak, devralmak,devretmek, işletmek. Yurt içi ve yurt dışında bu sağlık birimlerini yaygınlaştırmak, kalifiye elemanlarla donatmak.  

i) Kuracağı tesislere ilaveten oteller, moteller, üyeleri için; dinlenme ve barınma tesisleri,kantinler,spor tesisleri kurmak ve işletmek.

            k) Yurt içinde ve yurtdışında eğitim ve sağlık uzmanı yetiştirmek,burslar vermek ve bilimsel ve kültürel amaçlı geziler düzenlemek.

l) Çalışan personel için dinlenme ve barınma tesisleri, kantinler, spor tesisleri,lokaller açmak ve bu işlerle ilgili bunalar kiralamak,satın almak,takas yapmak,hibe kabul etmek.

m) Araştırma enstitüleri kurmak,işletmek ve araştırmaları teşvik etmek.

n) Amacına ulaşabilmek için her türlü şirketi kurmak.

o) Her türlü kültürve sanat faaliyetlerinde bulunmak,organize etmek ve bu çeşit faaliyetlere yardımcı olmak.

p) Her türlü bağışı, hediyeyi kabul etmek,bağış ve hediye ile ilgili olarak bağışın,vasiyetin ve sair ölüme bağlı tasarrufların, bağış yapan tarafından öne sürülen diğer şart ve mükellefiyetlerini kabul etmek, yerine getirmek.

r) Derneğinamacına, büyümesine ve yürümesine yönelik her türlü işleri yapmak,her türlü hayır işlerinde bulunmak muhtaç kimselere ve fakir öğrencilere yardım etmek,tarihi ve kültürel mirası ihya etmek,tamir etmek.

s) Ülkemizi, devletimizi ve milletimizi dünyaya tanıtmak. Millî menfaatlerimizin milletlerarası alanlarda kabul edilmesi için çalışmak. Bunun için Çocuk ve Gençlik Merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı paneller,konferanslar,toplantılar tertip etmek. Tanıtım hizmetlerinde önemli bir fonksiyonu olan Fikir Kulüpleri toplantılarına fahri olarak katılacak ve hizmet edecek yurt içindeki ve dışındaki aydınları bir araya getirmek.

 

            DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 

            Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

            1- İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

            2- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar ve yine üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.

            3- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir

            4- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu,etüt merkezi, dershane, kurs, öğrenci yurtları, dinlenme ve barınma merkezleri,çocuk ve gençlik kulüpleri açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

            5- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

            6- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak, yurt içinden ve dışından yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

            7- Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

            8- Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

            9- Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

            10- Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir. Sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

            11- Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

            12- Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

            13- Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

            14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

            15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

   16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

   17- Dernek, muhtaç kimselerin gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddesi ihtiyaçlarını karşılamak için gıda bankası kurar.
 

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

            Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğinkurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

           

            Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

            Madde 5-  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.          

            Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

            5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

            Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

           

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

            Madde 6- Derneğin gelir kaynakları;

            1- Üyelik aidatı; üyelerden aylık olarak 5 YTL (Beş Yeni Türk Lirası) tahsil edilir. Aidatlar aylık tahsil edilebildiği gibi yıllık olarak da toptan tahsil edilebilir. Aidatları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

            2- Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,

            3- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,

            4- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen kermes, fuar,çay ve yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması, seminer, panelve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.

            5-Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

            6- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

            7- Diğer gelirler

  

            DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS ve USULLERİ ve TUTULACAK DEFTERLER

 

            Madde 7-Defter tutma esasları;

            Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, (yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 549 Bin YTL’yi aşması durumunda) takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

            Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

            Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  

Kayıt Usulü ve Tutulacak Defterler

            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

            a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

            1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

            3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

            4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

            5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

            6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

            b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

            1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda datutulur.

            2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

            Defterlerin Tasdiki

            Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

            Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

            DERNEĞİN GELİR ve GİDER İŞLEMLERİ

 

            Madde 8-Gelir ve gider belgeleri;

            Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

            Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

            Alındı Belgeleri

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir

                       

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak (5) yıl süreyle saklanır.

             

            DERNEĞİN ORGANLARI

 

            Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

            1-Genel kurul,

            2-Yönetim kurulu,

            3-Denetleme kurulu

           

             GENEL KURUL

              Genel  Kurul üyeleri ve toplanma zamanı  

            Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Genel kurul;

            1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

            2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

            Olağan genel kurul, (3) yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

            Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Çağrı Usulü

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            Toplantı Usulü

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.                                                  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilirvetoplantıyönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafındanaçılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

 

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

           

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

            Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

            Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.         Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Madde 12-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10-Derneğin vakıf kurması,

            11-Derneğin fesih edilmesi,

            12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenipkarara bağlanması,

            13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

            Genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

            Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

            YÖNETİM KURULU

            Yönetim Kurulunun Teşkili

            Madde 13-Yönetim kurulu, beş(5) asıl ve beş(5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Yönetim kurul   u, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkinişlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,

            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

            11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

            DENETLEME KURULU

            Denetim Kurulunun Teşkili

            Madde 14-Denetim kurulu, üç(3) asıl ve üç(3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Denetim Kurlunun Görev ve Yetkileri

            Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

            Derneğin İç Denetimi

            Dernekte iç denetim esastır.Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

           

            DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

  Madde 15-Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma,kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi ,nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz

 

         DERNEĞİN  BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 16- Derneğin Mülki amirliğe yapılacağı bildirimler şunlardır:

 Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:


Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Yer Değişikliklerinin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

           

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

 

Madde 17-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

  

   Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 18-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 19- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.      Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 20- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

            DERNEĞİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Madde 21- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır.Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yar almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir.Tüzük değişikliği görüşülebilmesi için kayıtlı üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekir.Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ise toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 ünün kabul oyudur.Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

 

            DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

 

            Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

            Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

            Tasfiye İşlemleri

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği” ibaresi kullanılır.

            Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


 

            DERNEK TÜZÜĞÜNDE HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

            Madde 23- Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 24- Derneğin ilk kurucularının tamamı T. C. uyruklu olup, aşağıda kimlik bilgileri belirtilmiştir:

Sıra No

Adı ve Soyadı

Mesleği

Uyruğu

1

Cumali ÇEVİK

Emekli Öğretmen 

TC 

2

Tuncer AYBAKAN

 Emekli Öğretmen

TC 

3

Mustafa BAYKAN

Emekli Öğretmen 

TC 

4

Tahir ALBAYRAK

Serbest

TC 

5

Mahmut ŞENTÜRK

 Emekli Memur

TC 

6

Mehmet ŞENBAŞ

Emekli Öğretmen 

TC 

7

Hüseyin GÖKDEMİR

 Serbest 

TC 

 

 

 

 

 

    
 


Tarih : 01 Ocak 2009 Perşembe
Hit : 2462

Alaeddin Keykubat Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği
Ahmet Kuddusi mh. Orhan Batı Bulvarı (Niğde yolu üzeri) No:143 Bor NİĞDE
Tel:0.388.313 13 50

air jordan pas cher nike belgique louboutin pas cher nike air force pas cher ralph lauren pas cher nike air huarache pas cher hollister pas cher nike cortez pas cher polo ralph lauren pas cher nike air force 1 pas cher oakley pas cher nike huarache pas cher belstaff france nike cortez ralph lauren pas cher mbt chaussures